Obowiązki kancelarii i uprawnienia klienta z tytułu umowy o stałą obsługę prawną

Dyspozycyjność

Kancelaria zobowiązuje się do dyspozycyjności w sprawach Zleceniodawcy i udzielania Zleceniodawcy pierwszeństwa przed innymi podmiotami korzystającymi z jego usług, na zasadach równych z podmiotami, na rzecz których sprawuje stałą obsługę prawną.

Stała informacja

Kancelaria zobowiązuje się do przesyłania raportów na temat stanu wszystkich zleconych, a niezakończonych, spraw. Powyższe raporty sporządzane w systemie miesięcznym, według stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca objętego sprawozdaniem i przesyłane każdorazowo w terminie do dnia 2 miesiąca następnego. Jeżeli wyżej wymienione dni przypadają na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za zachowany, jeżeli raport zostanie przedstawiony w pierwszym dniu roboczym przypadającym po sobocie lub dniu wolnym od pracy.

Poufność

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem umowy. Także w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Kancelaria nie spożytkuje wiedzy jaką uzyskała podczas prowadzenia spraw Zleceniodawcy przeciwko jego interesom oraz nie ujawni pozyskanych przy wykonywaniu umowy informacji.