Windykacja należności pieniężnych

Kancelaria prowadzi na zlecenie klienta sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom. Procedura windykacji jest prosta
i szybka. W dniu zlecenia sprawy przez klienta kancelaria kieruje do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności; w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności we wskazanym terminie, kancelaria składa w sądzie pozew o wydanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty kancelaria kieruje sprawę do komornika i reprezentuje przedsiębiorcę w postępowaniu egzekucyjnym.

Bieżąca obsługa prawna

 • sporządzanie umów i opinii prawnych
 • opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym
 • upadłości
 • postępowanie naprawcze

Prawo spółek handlowych

 • przygotowywanie umów spółek handlowych
 • zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
 • postępowania dotyczące uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
 • zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
 • zmiany umów spółek – zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 • łączenie, podział, przekształcenia i likwidacja spółek

Prawo administracyjne i podatkowe

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • odwołania od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości